REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PRODIO

1 stycznia 2017 roku

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Poniższy Regulamin definiuje zasady świadczenia drogą elektroniczną usługi Prodio (zwanej dalej „Usługą”), na rzecz osób fizycznych, prawnych bądź innych jednostek organizacyjnych posiadających zdolność do czynności prawnych (zwanych dalej „Klientami”) przez Usługodawcę – Prodio spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach (25-663 Kielce, Karola Olszewskiego 6), zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Kielce w Kielcach, Wydział XII Gospodarczy pod nr KRS 0000638526, o kapitale zakładowym 5 000,00 złotych wniesionym w całości, posiadającej NIP 954-197-73-80, REGON 365460167.

1.2 Warunkiem koniecznym przed przystąpieniem Klienta do skorzystania z Usługi jest zapoznanie się z poniższym Regulaminem oraz zaakceptowanie go w całości.W momencie akceptacji Regulaminu zawarta zostaje umowa pomiędzy Usługodawcą a Klientem o świadczenie usługi Prodio drogą elektroniczną.
1.3 Usługa Prodio świadczona jest w trzech wariantach, wskazanych w Cenniku pod adresem https://prodio.pl.

 

USŁUGA

Usługodawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Klienta, drogą elektroniczną, zestaw usług wskazanych poniżej, zwanymi łącznie w niniejszym Regulaminie Usługą bądź Usługą Prodio. Usługa Prodio w wariancie FREE jest usługą bezpłatną, a w wariantach BASIC, PROFESSIONAL oraz PREMIUM odpłatną.
Usługa polega w szczególności na udostępnieniu Klientowi:

– wirtualnego konta na serwerze
– stworzeniu unikatowego adresu URL
– statystyki i raporty
– zapewnienie dostępu do funkcjonalności aplikacji, zgodnych z wybranym przez klienta abonamencie

 

Zakres wskazanych wyżej poszczególnych usług zależy od wybranego przez Klienta wariantu Usługi Prodio, zgodnie z opisanym na prodio.pl. Klient jest świadom, iż w wybranym przez niego wariancie niektóre funkcjonalności mogą być niedostępne bądź ograniczone.

 

Klient może dowolnie zmieniać i wybierać warianty Usługi, jednakże przejście z wariantu wyższego na niższy, nie będzie możliwe. Po upływie bezpłatnego okresu testowego, nie będzie również możliwe ponowne skorzystanie z bezpłatnej usługi.

 

Usługodawca oświadcza, że świadczy Usługę za pomocą aplikacji Prodio, która to znajduje się w chmurze LeaseWeb Netherlands i jest zabezpieczona zgodnie ze wszystkimi standardami telekomunikacyjnymi. Zarówno aplikacja jak i wszelkie przechowywane w niej dane są zabezpieczone 256-bitowym protokołem SSL A+ grade.

 

WYMAGANIA TECHNICZNE

Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby umożliwić Klientowi skorzystanie z Usługi za pomocą wszelkich przeglądarek internetowych, na wszelkiego rodzaju urządzeniach, przy użyciu wszelkich systemów operacyjnych.

 

Jednocześnie na chwilę zawarcia niniejszej Regulaminu gwarantuje poprawne działanie Usługi w przeglądarkach Google Chrome, Firefox, Opera, Safari, Internet Explorer. Jednocześnie Usługodawca informuje, iż dla poprawnego działania Usługi konieczne jest minimum, co najmniej jedno aktywne konto e-mail;

 

Konieczne jest także włączenie w przeglądarce obsługę plików „cookies” oraz włączona obsługa JavaScript.

 

KORZYSTANIE Z USŁUGI

 

Wraz z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz dokonaniem opłaty(w przypadku płatnych wariantów Usługi) Usługodawca rozpoczyna świadczenie na rzecz Klienta Usługi, a co za tym idzie tworzy dla Klienta w systemie spersonalizowane Konto, do którego login i hasło są tworzone przez Klienta. Od chwili aktywacji Konta Klient może korzystać z Usługi, jednocześnie zobowiązuje się on do:
– korzystania z Usługi zgodnie z dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego, zasadami wynikającymi z postanowień Polityki Prywatności oraz Regulaminu;
– aktualizacji wszelkich danych koniecznych dla należytego wykonywania Usługi, w chwili ich zmiany, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od zaistnienia zmian;
– przestrzegania przepisów prawnych w szczególności dotyczących świadczenia usług droga elektroniczną oraz o ochronie danych osobowych;
– do zachowania w tajemnicy indywidualnych danych umożliwiających logowanie Klienta na jego Konto.

Ponadto Klient zgadza się:

– na otrzymywanie wystawianych przez Usługodawcę faktur VAT droga elektroniczną, na adres e-mail podany podczas rejestracji;

– na otrzymanie wiadomości od Usługodawcy na podane podczas rejestracji adresy e-mail oraz numer telefonu dotyczących wszelkich utrudnień, zmian czy przerw technicznych

w korzystaniu z Usługi,

– Usługodawca prezentował jego nazwę, firmę bądź logo w materiałach marketingowych,

a zwłaszcza w opracowywanych studiach przypadku (tzw. case study ).

oraz oświadcza, że Usługę wykorzystuje bezpośrednio do celów związanych z działalnością zawodową lub gospodarczą.

 

PŁATNOŚCI

 

5.1. W przypadku korzystania z płatnych wariantów Usługi, Usługa świadczona jest dopiero po dokonaniu opłaty przez Klienta.

5.2. Opłat dokonać można przy pomocy przelewu bankowego, karty kredytowej, karty debetowej,  a także innych zleceń płatniczych dokonywanych przy pomocy instytucji płatniczych lub instytucji pieniądza elektronicznego działających zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych . Usługodawca zobowiązuje się umożliwić dokonywanie tzw. szybkich płatności za pośrednictwem strony https://prodio.pl.

5.3. Wysokość opłaty za poszczególne warianty Usługi określona jest w Cenniku pod adresem https:// prodio.pl, który stanowi integralną część niniejszego Regulaminu. Są to każdorazowo ceny netto za miesięczny okres korzystania z Usługi.

5.4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian w Cenniku w każdym czasie.

5.6. Wykonane za zamówione Usługi płatności nie podlegają zwrotowi, za wyjątkiem przypadków określonych przepisami prawa lub wyraźnie wskazanych w niniejszym Regulaminie.

5.7. Faktura VAT za korzystanie z Usługi wystawiana jest w ciągu 7 dni od dni otrzymania płatności. Przed otrzymaniem płatności Usługodawca może wystawić fakturę VAT pro forma.

 

NIEDOZWOLONE PRAKTYKI

 

Rażące naruszenie przez Klienta przepisów powszechnie obowiązującego prawa, postanowień Regulaminu bądź Polityki Prywatności, a także nie przestrzeganie zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów w użytkowaniu Usługi jest niedozwolone i może prowadzić do wypowiedzenia przez Usługodawcę Regulaminu ze skutkiem natychmiastowym oraz usunięcia Konta Klienta. Chodzi zarówno o zawinione naruszenia, jak i wynikające z niedbalstwa lub niezachowania należytej staranności.

 

Klient korzystając z Usługi nie może także naruszać żadnych praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, praw własności przemysłowej bądź dóbr osobistych. Może to prowadzić do wypowiedzenia przez Usługodawcę Regulaminu ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia Konta Klienta. Chodzi zarówno o zawinione naruszenia, jak i wynikające z niedbalstwa lub niezachowania należytej staranności.

 

Usługodawca nie kontroluje ani nie monitoruje działań Klienta w czasie korzystania z Usługi. Jednakże w sytuacji, gdy dochodzi do podejrzenia lub uzyskania informacji o prowadzeniu przez Klienta niedozwolonych praktyk (w rozumieniu niniejszego punktu), Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania całości lub części Usługi wedle własnego uznania. Jeżeli naruszenia były znaczące lub powtarzają się, Usługodawca może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym i usunąć Konta Klienta.

 

TREŚCI

 

Odpowiedzialność za wszelkie informacje, dane, zdjęcia oraz inne materiały, wszelkie bazy danych, które są tworzone, przechowywane lub przesyłane przy pomocy Usługi (Treści) spoczywają na Kliencie. Odpowiedzialność ta dotyczy także Treści stanowiących linki do stron internetowych oraz zasobów czy inne usługi, którymi Klient się posługuje.

 

Usługodawca nie rości sobie jakichkolwiek praw względem Treści i przyjmuje, iż prawa dotyczące Treści przysługują wyłącznie Klientowi.

 

W chwili, gdy Klient prześle lub udostępni w jakikolwiek inny sposób Treści należące do osób trzecich, obowiązany jest, bez względu na obowiązki wynikające z Regulaminu wypełnić warunki świadczenia usługi, warunki licencyjne lub regulaminy określone przez te podmioty.

 

Usługodawca umożliwia eksportowanie Treści z własnych serwerów na nośniki danych Klienta (np. zapis na dysku twardym). W związku z czym Klient przyjmuje do wiadomości, iż jakakolwiek odpowiedzialność Usługodawcy za ochronę poufności i integralności Treści dotyczy tylko i wyłącznie Treści znajdujących się na serwerach Usługodawcy i tylko w czasie gdy tam się znajdowały.

 

OBSŁUGA KLIENTA I REKLAMACJE

Klient, chcący złożyć reklamację Usługi, powinien podać w zgłoszeniu co najmniej nazwę swojego Konta oraz dokładny opis wady utrudniającej lub uniemożliwiającej korzystanie z Usługi.

 

Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie 7 dni roboczych od dnia jej złożenia. Z tym, że w razie niedokładnego opisu wady, Usługodawca może żądać doprecyzowania reklamacji, a wtedy wyżej wymieniony termin biegnie od dnia pełnego i precyzyjnego zgłoszenia reklamacji.

 

Brak odpowiedzi Usługodawcy w wyżej wymienionym terminie uważa się za uznanie reklamacji.

 

W ramach uznanej reklamacji Usługodawca nie może zwrócić część miesięcznej opłaty za korzystnie z Usługi, bądź też obniżyć opłaty w kolejnych miesiącach,  proporcjonalnie do czasu w jakim korzystanie z Usługi było utrudnione lub niemożliwe.

 

ROZWIĄZANIE REGULAMINU

 

Umowę o świadczenie Usługi Prodio zawarto na czas nieoznaczony.

 

Klient może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z Usługi (umowne prawo odstąpienia od Regulaminu), nie powoduje to jednak obowiązku ewentualnego zwrotu przez Usługodawcę zapłaconej opłaty w żadnej części. W pozostałym zakresie Strony winny zwrócić sobie to co świadczyły. W szczególności Usługodawca jest zobowiązany umożliwić Klientowi przeniesienie wszelkich utworzonych i przechowywanych Treści oraz baz danych.

 

W celu złożenia rezygnacji z Usługi, Klient powinien zlikwidować Konto poprzez kontakt z doradcą. W takiej sytuacji Usługodawca likwiduje Konto w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia likwidacji.

 

Usługodawca posiada prawo, aby wypowiedzieć Klientowi Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w każdej chwili, bez określania przyczyny oraz bez żadnych terminów wypowiedzenia. W takim przypadku prawo do Usługi wygasa natychmiastowo, a Usługodawca zwraca Klientowi część opłaty.

 

Usługodawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym Regulaminu, zablokowania Usługi częściowo lub całości oraz do odmowy świadczenia Usług Klientowi w przyszłości, w przypadku, gdy Klient rażąco narusza któreś z postanowień Regulaminu.

 

Zakończenie Regulaminu nie jest równoznaczne ze zwolnieniem Klienta z obowiązku zapłaty wymagalnych już wierzytelności oraz opłat, które naliczone zostaną za korzystanie przez z Usługi do momentu wygaśnięcia niniejszej Regulaminu.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI I DANE OSOBOWE

Dane osobowe zostają przetworzone przez Usługodawcę według zasad określonych w Polityce Prywatności.

 

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

11.1. Usługodawca jest posiadaczem wszelkich praw na dobrach niematerialnych związanych ze świadczeniem Usługi Prodio oraz pojawiających się na stronie www.prodio.pl (w szczególności utworów prawa autorskiego takie jak: oprogramowanie, grafika, ikony przycisków, teksty, obrazy, znaki towarowe, klipy video)

11.2. Klient nie ma prawa do wykorzystywania w jakikolwiek sposób, z całości bądź jakichkolwiek części żadnych praw na dobrach niematerialnych utworów, znaków towarowych oraz oznaczeń należących do Prodio, z wyjątkiem sytuacji, gdy ich wykorzystanie wynika ze specyfiki Usługi.

 

DOSTĘPNOŚĆ

12.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany lub zmodyfikowania Usługi, zwłaszcza do jej aktualizowania oraz do modyfikacji lub wymiany sprzętu i oprogramowania stosowanego do świadczenia Usługi, pod warunkiem, że nie będzie się to negatywnie odznaczać się na świadczeniu Usługi.

12.2. Jeśli przerwy w dostępie do Usługi wynikają z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, takich jak awarie sprzętowe, Usługodawca w miarę możliwości informuje o tym Klientów i dąży do jak najszybszego usunięcia awarii. Taka przerwa nie jest podstawą do reklamacji Usługi.

12.3 Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Usługi. Usługodawca podejmie wszelkie starania, by informować Klienta o wszelkich przerwach technicznych trwających dłużej niż 24 godzin ze stosownym wyprzedzeniem. Konieczna przerwa techniczna zaplanowana będzie tak, by zminimalizować wszelkie niedogodności odczuwane przez Klienta.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

13.1 Klient przyjmuje, że Usługodawca oferuje Usługę „w stanie takim, w jakim się znajdują” (tzw. as is ), bez występowania gwarancji, zarówno dorozumianych, jak i wyraźnych.

13.2. Wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z Usługi oraz stron internetowych ponosi Klient. Klient odpowiada za wszelkie przesłane treści.

13.3. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za poniesione szkody (zwłaszcza utratę przez Klientów danych), które wywołane są przez:

– sytuacje losowe, działanie siły wyższej;

– ingerencję osób trzecich (w tym również Klientów), przede wszystkim w związku z korzystaniem z Konta przez osoby trzecie, które uzyskały dane umożliwiające logowanie do Konta Klienta z woli Klienta lub w innych sytuacjach niezależnych od Usługodawcy,

– wadliwe działanie innych systemów czy czynników zewnętrznych (takich jak sieci telekomunikacyjne), w przypadku gdy wady są niezależne od usługodawcy,

– nieprzestrzeganie przyjętych przez Klienta postanowień Regulaminu,

– błędnymi lub niezgodnymi ze stanem faktycznym danymi Klienta przedstawionymi podczas rejestracji.

13.4. Działaniem siły wyższej określa się zdarzenie zewnętrzne, nadzwyczajne, nieprzewidziane, będące Siłą Wyższą. Przykładem są w szczególności takie okoliczności, jak: wojna, klęski żywiołowe, strajki, awaria, atak DDoS lub inne powstałe zakłócenia w funkcjonowaniu sieci telekomunikacyjnej oraz infrastrukturze teleinformatycznej, jak również nadzwyczajne rządowe i administracyjne działania, a także działania podmiotów wpływających na świadczenie usług przez Usługodawca, a których działania są niezależne od Stron.

13.5. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek ze szkód (pośrednich lub bezpośrednich), które wynikają z utraty plików oraz danych osobowych Klienta przechowywanych na serwerach Usługodawcy.

13.6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za pośrednie, niezależnie od niego szkody (zwłaszcza takie, jak: straty z tytułu zysku, przychodu, odsetek oraz pozostałych utraconych korzyści) z wykluczeniem przypadków zawinionego bądź rażąco niedbałego działania lub zaniechania.

13.7. Odpowiedzialność Usługodawcy, bez względu na liczbę i podstawę roszczeń Klienta lub osób trzecich, ogranicza się do łącznej kwoty wpłaconej przez Klienta w ramach zapłaty za Usługę

w czasie jednego miesiąca, który bezpośrednio poprzedza datę, zgłoszenia roszczeń wobec Usługodawcy. Zawierając niniejszą Umowę, Klient zwalnia Usługodawcę z ponoszenia odpowiedzialność finansowej przekraczającej wyżej zakreślony limit.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

14.1. Regulamin może zostać zmieniony w każdym momencie. Usługodawca zobowiązuje się zawiadomić Klienta o wszelkich zmianach w Regulaminie w okresie 3 dni roboczych przed wprowadzeniem tychże zmian.

14.2. Usługodawca zawiadamia Klienta o zmianach poprzez zamieszczenie stosownej informacji oraz zaktualizowanie Regulaminu widniejącego w Koncie Klienta oraz na stronie http://getprodio.com .

14.3. Wobec wszystkich spraw wszczętych oraz niezakończonych przed wprowadzeniem zmian

w Regulaminie, stosuje się postanowienia Regulaminu wówczas obowiązującego.

14.4. Wszelkie oświadczenia wymieniane między stronami w czasie korzystania z Usługi, przekazywane są w formie elektronicznej:

– w przypadku Usługodawca wpisany w formularzu rejestracyjnym adres email,

– w przypadku Klienta – na podany adres Działu Obsługi Klienta.

14.5. Klient ma możliwość przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszej Regulaminu, pod warunkiem, że nie istnieją żadne wymagalne wierzytelności Usługodawcy wobec Klienta, a osoba na którą mają zostać przeniesione prawa nie jest postawiona w stan likwidacji ani upadłości, oraz za zgodą Usługodawcy. Zgoda taka może być wydana także w formie wiadomości e-mail.

14.6. W kwestiach nieustalonych w Regulaminie, zastosowanie odnajdują obowiązujące powszechnie przepisy polskiego prawa. Wszelakie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Klientem poddane zostaną rozstrzygnięciu sądowemu sądu powszechnego miejscowo właściwego dla siedziby Usługodawcy.

Regulamin w powyższej wersji obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 roku.